INFORMÁCIE POŽADOVANÉ NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY

– Komu .............. [GAJNIAK s.r.o., Železničiarov 296/40, 02801 Trstená]:

– Týmto oznamujem/oznamujeme * , že odstupujem/odstupujeme *  od zmluvy na tento tovar/od zmluvy o poskytnutí tejto služby *  : ..............

– Dátum objednania/dátum prijatia *  ..............

– Meno a priezvisko spotrebiteľa/spotrebiteľov *  ..............

– Adresa spotrebiteľa/spotrebiteľov *  ..............

– Podpis spotrebiteľa/spotrebiteľov *  (iba ak sa tento formulár podáva v listinnej podobe) ..............

– Dátum ..............

*
 Nehodiace sa prečiarknite.